FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9863714108
उपाध्यक्ष
9842620820
वडा अध्यक्ष (वडा न १)
9817913221
वडा अध्यक्ष (वडा न २)
9746228043
वडा अध्यक्ष (वडा न ३ )
9849223265
वडा अध्यक्ष (वडा न ४ )
9842680702
वडा अध्यक्ष (वडा न ५)
babinrai40000@gmail.com
9840470623
वडा अध्यक्ष (वडा न ६)
9861782491
कार्पालिका सदस्य
कार्पालिका सदस्य
कार्पालिका सदस्य
9861162034
वडा सदस्य (वडा नं. २)
9806063073
वडा सदस्य (वडा नं. ४)
वडा सदस्य (वडा नं. ४)
9843057357
वडा सदस्य (वडा नं. ५)
9746870490
वडा सदस्य (वडा नं. ५)
वडा सदस्य (वडा नं. ५)
9817059498
वडा सदस्य (वडा नं. ५)
981491359
वडा सदस्य (वडा नं. २)
९८२४९६८३३१
वडा सदस्य (वडा नं. ३)
9803678285
वडा सदस्य (वडा नं. ३)
9842406969
वडा सदस्य (वडा नं. ४)